PODĄŻAJĄC
ZA POSTĘPEM

TWORZYMY
TECHNOLOGIĘ

ZAAWANSOWANYCH
I FUNKCJONALNYCH

NARZĘDZI DO
OBRÓBKI DREWNA

Kariera w FABA-DI

 FABA-DI Sp. z o.o. aktualnie poszukuje pracowników na poniżej zamieszczone stanowiska.

 

Osoby zainteresowane pracą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

 
FABA-DI Sp. z o.o.
09-130 Baboszewo
ul. Przemysłowa 1
Tel. +48 23 662-18-00
fax. +48 23 662-18-01
e-mail: praca.fabadi@faba.pl
 
 
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 
Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. FABA-DI Sp. z o.o. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112171 na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
Jednocześnie wskazuję, że [ ] wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FABA-DI Sp. z o.o. (dalej zwany: ADO);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
  •  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.